“The many faces of Parkinson'disease: towards a multifacted approach?” | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

“The many faces of Parkinson'disease: towards a multifacted approach?”

“The many faces of Parkinson'disease: towards a multifacted approach?”

 

Marjolein van der Marck

Er komen verschillende symptomen voor bij de ziekte van Parkinson. De aandoening is met name bekend vanwege de motorische symptomen, waaronder trillen, stijfheid en traagheid in beweging. Maar deze motorische klachten vormen eigenlijk maar een deel van een veel bredere aandoening. Er komen namelijk ook verschillende niet-motorische symptomen voor, zoals problemen met slaap, stemming of geheugen. De ziekte van Parkinson is dus een ingewikkelde aandoening. Dit hebben wij laten zien binnen dit proefschrift aan de hand van vallen en gewichtsverlies; beide een veelvoorkomend probleem bij de ziekte van Parkinson. Hierbij hebben wij laten zien dat er meerdere factoren meespelen, zowel op motorisch als niet-motorisch vlak, en dat er meerdere zorgverleners betrokken zouden moeten zijn.

Doordat Parkinson zo’n brede aandoening is, zal behandeling door één enkele zorgverlener niet voldoende zijn. Vandaar ook de gedachte om verschillende zorgverleners te betrekken vanuit verschillende disciplines – dus multidisciplinair - waarbij iedere zorgverlener vanuit de eigen expertise bij kan dragen aan de behandeling. Zo kan de fysiotherapeut helpen bij balans- of loopproblemen, de logopedist kan ingeschakeld worden bij problemen met slikken en spreken, en de ergotherapeut kan adviezen geven bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, koken en het verdelen van activiteiten over de dag. De verschillende zorgverleners kunnen hierbij individueel werken, maar ze kunnen ook binnen een team samenwerken om zo de zorg beter op elkaar af te stemmen. De vraag is echter hoe je zo’n team kunt vormgeven en of dit ook daadwerkelijk meerwaarde biedt. Binnen dit proefschrift hebben we hiernaar gekeken: we hebben de meerwaarde van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie beschreven en hebben daarnaast organisaties van samenwerking onderzocht, waaronder de zorg die in Nijmegen gegeven wordt vanuit het Parkinson Centrum Nijmegen en ParkinsonNet. 

Het Parkinson Centrum Nijmegen is een expertisecentrum binnen het Radboud ziekenhuis speciaal gericht op Parkinson. In dit centrum worden patiënten gezien door een team aan zorgverleners waarbij de inbreng aangepast wordt op de persoonlijke situatie. Vervolgens worden adviezen gegeven voor verdere behandeling, die uitgevoerd wordt door regionale therapeuten. Deze regionale therapeuten zijn onder andere werkzaam binnen het zogenaamde ParkinsonNet. Deze organisatie bestond ten tijde van het onderzoek uit netwerken van fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten die op regionaal niveau samenwerkten. Zij leverden daarmee Parkinsonspecifieke zorg in de buurt van de woonplaats van de patiënt. 

Om te kijken of deze organisatie van zorg meerwaarde bood in vergelijking met de normale Parkinsonzorg, hebben we regio’s in de buurt van het Parkinson Centrum Nijmegen (de interventiegroep) vergeleken met andere regio’s waar ons Parkinson Centrum niet was en waar geen ParkinsonNet netwerken waren (de controlegroep). Verdeeld over beide groepen, hebben 301 patiënten en 196 partners deelgenomen aan ons onderzoek. Op verschillende uitkomstmaten, zoals activiteiten van dagelijks leven, kwaliteit van leven en depressie, zagen we een verbetering in de interventiegroep ten opzichte van de deelnemers in de controlegroep. Deze verschillen waren statistisch significant (oftewel wiskundig relevant), maar in absolute zin klein. Dit werd mogelijk veroorzaakt door het contrast tussen de regio's; uit ons onderzoek bleek namelijk dat reguliere Parkinsonzorg in Nederland veelal al multidisciplinair georganiseerd is. We vonden geen verschil in kosten: de zorg was dus niet goedkoper en ook niet duurder.   

De conclusies van de onderzoeken binnen dit proefschrift zijn als volgt:

  • De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde aandoening met veel verschillende symptomen en vraagt om de betrokkenheid van meerdere zorgverleners vanuit verschillende disciplines;
  • Ideaal gezien wordt de zorg op maat geleverd vanwege de verschillen tussen patiënten;
  • De meerwaarde van dergelijke teamzorg is echter nog niet geheel duidelijk, maar vanuit ons onderzoek kunnen we wel adviezen geven om de toekomstige zorg vanuit het Parkinson Centrum Nijmegen en ParkinsonNet nog beter te maken. 

 

 

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap