Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo? | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

Wat gaat er veranderen voor mensen die nu gebruikmaken van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

Publicatiedatum: 2015-01-08

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet. 

Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. De Tweede Kamer heeft deze voorstellen goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 ingestemd met de Wmo 2015. De veranderingen gaan op 1 januari 2015 in.

Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor u?

Krijgt u nu zorg uit de AWBZ of Wmo? Dan kunt u te maken krijgen met veranderingen, als de plannen worden goedgekeurd door het parlement. Wat er voor u verandert, hangt af van uw situatie:

U woont in een zorginstelling

U houdt in de nieuwe plannen het recht op verblijf in een instelling. Meestal is dat uw eigen zorginstelling. Maar het kan gebeuren dat uw instelling sluit of wordt verbouwd. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn. Of omdat de bouwkundige staat niet goed is. Dan verhuist u naar een andere zorginstelling.

U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ

De AWBZ vervalt per 1 januari 2015. Sommige vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, gaan over naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Gemeenten bieden zo veel mogelijk maatwerk. Ze kijken naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden. Krijgt u momenteel verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ? Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar. 

U ontvangt ondersteuning vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning op basis van de huidige Wmo. Met de Wmo 2015 krijgen gemeenten meer en andere verantwoordelijkheden. Het kan zijn dat uw gemeente u op dit moment ondersteuning biedt vanuit de Wmo. Door de invoering van de Wmo 2015 zal uw gemeente deze ondersteuning anders gaan organiseren. Dit kan ook gevolgen hebben voor u. Is dit het geval, dan zal uw gemeente contact met u opnemen. U krijgt dan een gesprek waarin de gemeente met u bespreekt hoe u het beste kan worden ondersteund. Beslist uw gemeente na het gesprek dat uw ondersteuning wijzigt? Dan zal uw gemeente een redelijke periode aanhouden voordat deze wijzigingen voor u ingaan. 

U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo

Net als onder de huidige wetgeving kunnen mensen onder voorwaarden kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura. Wel verandert door de nieuwe wetgeving de wijze van uitbetaling. Ook zijn de voorwaarden voor toekenning van een pgb aangepast. Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente toetst de aanvraag hierop. Het pgb wordt niet rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de cliënt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betalingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. 

Als u in de toekomst zorg nodig heeft

Als de plannen van het kabinet doorgaan, blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Vanaf 2015 bekijken gemeenten wat daarvoor nodig is, zoals hulp van het eigen sociale netwerk en eventueel gepaste ondersteuning uit de Wmo 2015. Heeft u geneeskundige zorg nodig? De zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging. Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ voor zorg met verblijf in een zorginstelling. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Bron: Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl)

Zorg vanaf 2015

In onderstaand overzicht kunt u lezen waar u op dit moment terecht kunt met uw algemene of meer specifieke vragen.

Waar vindt u algemene informatie? 

* Website Hervorminglangdurigezorg.nl

Voor cliëntenorganisaties, professionals, (zorg)aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten: www.hervorminglangdurigezorg.nl

* Zorg Verandert 

Informeert individuele burgers groepsgewijs over de veranderingen in de zorg, met bijeenkomsten in provincie, regio en buurt. 

www.zorgverandert.nl en www.zorgverandert.nl/bijeenkomsten

* Landelijke campagne VWS: Nederland verandert, de zorg verandert mee

Vanaf oktober startte VWS een landelijke informatie-campagne met tv- en radiospots,  brochures etc.: www.dezorgverandertmee.nl

* Uw eigen patiënten-, belangen- of oudervereniging

Veel patiënten-, belangen- en ouderverenigingen informeren hun leden over de veranderingen in de zorg. 

Waar vindt u informatie over uw persoonlijke situatie?

* Website Hoeverandertmijnzorg.nl

Deze website legt uit welke rechten u heeft in het overgangsjaar 2015. Aan de hand van uw  huidige AWBZ-indicatie of huidige type jeugdzorg, kunt u nagaan wat er in 2015 rond uw zorg verandert. Raadpleeg deze website met uw indicatie bij de hand: 

     www.hoeverandertmijnzorg.nl 

* Informatiepunt Wlz-overgangsrecht Ieder(in) en PerSaldo

Informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken krijgen. Dit informatiepunt is voor mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen, ook wel ‘zorg zonder verblijf’ genoemd. U kunt terecht bij dit informatiepunt voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie.

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 789 78 78. U kunt ook uw vragen per mail sturen naar wlz-overgangsrecht@iederin.nl.

* Bij uw gemeente (Wmo-loket of wijkteam) 

Als uw zorg of ondersteuning overgaat naar de gemeente, moet de gemeente uw vragen over uw zorg en ondersteuning beantwoorden. Vraag naar het Wmo-loket of het wijkteam.

Vindt u het moeilijk om uw vragen alleen aan de gemeente te stellen, informeer dan bij uw gemeente naar een zogenaamde onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is iemand die samen met u uw vragen aan de gemeente kan voorleggen. 

* Bij uw zorgverzekeraar 

Als uw zorg overgaat naar uw zorgverzekeraar (persoonlijke verzorging of verpleging) en heeft u daar vragen over, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. 

* Bij het CIZ 

Als uw zorg overgaat naar de nieuwe wet langdurige zorg (Wlz) en u heeft daar vragen over, informeer dan bij het CIZ: www.ciz.nl

Waar kunt u terecht met vragen over uw pgb? 

* Bij de Sociale Verzekeringsbank 

Vanaf 1 januari krijgt u uw pgb niet meer op eigen rekening, maar via de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl

* Bij uw zorgverzekeraar 

Heeft u nu een pgb voor persoonlijke verzorging en verpleging, dan behoudt u in 2015 uw pgb. Dit loopt via uw zorgverzekeraar.

* Bij PerSaldo

PerSaldo is de vereniging van budgethouders. Op de website van PerSaldo vindt u veel informatie over wat er verandert rond het pgb: http://www.pgb.nl/nieuw-wat-verandert-de-komende-jaren    

Waar kunt u terecht met vragen over uw eigen bijdrage? 

* Bij het CAK 

Het CAK is en blijft verantwoordelijk voor het heffen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening Wmo en eigen bijdrage Wlz. De korting op de eigen bijdrage verdwijnt. Het CAK gaat u hierover informeren, onder andere bij uw factuur die u in november heeft gekregen en via hun website: www.hetcak.nl

Wat kunt u doen als u in de problemen komt door de veranderingen in de zorg? 

* Signaalpunt Zorg Verandert 

U kunt uw problemen melden bij het Signaalpunt van Zorg Verandert: https://nl.surveymonkey.com/s/websitezorgverandert-signaalpunt

* Meldpunt Ieder(in) 

Uiteraard kunt u met vragen of klachten altijd contact opnemen met het Meldpunt van Ieder(in): https://iederin.nl/hulp-en-advies/meldpunt/

Bron: Ieder(in)

Tags:


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap