Gerechtshof Arnhem: patiënten hebben recht op brede keuze dieetpreparaten | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Gerechtshof Arnhem: patiënten hebben recht op brede keuze dieetpreparaten

Gerechtshof Arnhem: patiënten hebben recht op brede keuze dieetpreparaten

Baanbrekend arrest Hof Arnhem over zorginkoop VGZ

Op 6 mei 2014 wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een baanbrekend arrest in een procedure tussen twee patiëntenorganisaties (SPVD en CCUVN), een beroepsvereniging (NVD) en een dieetpreparatenfabrikant (Nutricia) enerzijds, en VGZ als zorgverzekeraar anderzijds. Ter discussie stond het inkoopcontract van dieetpreparaten zoals VGZ dat jegens afleveraars van dieetpreparaten hanteerde. Het Gerechtshof heeft onder meer het volgende voorlopig in dit spoedappèl beslist.

Recht op brede keuze in assortiment van verschillende fabrikanten 

Ten aanzien van de noodzaak om een groot assortiment aan dieetpreparaten voor de patiënt beschikbaar te hebben merkt het Gerechtshof het volgende op.

1.         Specifieke patiëntgegevens zijn voor een behandelaar (arts of diëtist) van groot belang bij de keuze van het juiste dieetpreparaat. Op basis van fysieke, medische, sociale en psychische factoren stelt de behandelaar met de patiënt een voedingsbehandelplan op inclusief eventuele dieetpreparaten. Daarbij zijn niet alleen de nutriëntensamenstelling maar onder meer ook de consistentie, smaak, geur en de mogelijkheden van toedienen van het desbetreffende preparaat naast afwisseling van essentieel belang. Daarmee is voldoende aannemelijk dat de keuze uit meerdere dieetpreparaten met meerdere smaken en van verschillende fabrikanten voor de patiënt ten gunste van dieettrouw en de effectiviteit daarvan van groot gewicht zijn. 

2.         Variabiliteit van dieetpreparaten is, zo komt naar voren uit bronnen, nodig om tot een zo adequaat mogelijk samengesteld pakket te komen en essentieel voor het welslagen van de behandeling, het herstel van de patiënt en het behoud van de kwaliteit van leven. Bij dieetpreparaten vormt de persoonlijke keuze van de patiënt uit meerdere dieetpreparaten met meerdere smaken en van verschillende fabrikanten op basis van niet alleen medische factoren onderdeel van hetgeen bij de behandeling van ondervoeding in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten in de zin van artikel 2.1 lid 2 van het Besluit Zorgverzekering. Die persoonlijke keuze behoort dus tot het verzekerde pakket. 

Beperking VGZ op toegang tot breed assortiment in strijd met wet

3.         De aard, inhoud en omvang van de bij wettelijk voorschrift geregelde zorg mag door de zorgverzekeraar niet via zorginkoop worden beperkt, ook niet vanuit doelmatigheidsperspectief. Een stringent geformuleerd sturingsinstrument zoals in dit geval, waardoor de verzekerden in het merendeel van de gevallen slechts de door VGZ geselecteerde voorkeursproducten afgeleverd zullen krijgen en daarmee de zorgverzekeraar de keuze van het product bepaalt, beperkt de aanspraken van verzekerden op dieetpreparaten volgens de Zorgverzekeringswet en de daarop gebaseerde besluiten en daarmee hun polissen verder dan de Zorgverzekeringswet voor dieetpreparaten toelaat. 

Geen expliciete medische motivatie vereist

4.         Subjectieve factoren zijn bepalend voor de keuze van patiënten voor hun dieetpreparaten die dienen ter vervanging van hun (aangepaste) normale voeding en andere producten van bijzondere voeding waarmee zij niet uitkomen. Het past daarbij niet een expliciete medische motivatie te eisen voor aflevering van een ander dan het geselecteerde voorkeursproduct.

Verkeerd gebruik eigen risico 

5.         Om patiënten zo veel mogelijk te stimuleren het ‘voorkeursproduct’ te gebruiken heeft VGZ de kosten van dit voorkeursproduct buiten het eigen risico gebracht. Dat is evenwel in strijd met artikel 2.17 van het Besluit Zorgverzekering. 

Inkoopbeleid onrechtmatig 

6.         Het inkoopbeleid dat VGZ met de Zorginkoopovereenkomst dieetpreparaten 2014 voert - dan wel voorstaat in de verschillende facetten in onderlinge samenhang – is dan ook onrechtmatig. 

Vergoeding te laag 

7.         De prijzen die VGZ heeft toegekend aan de alle andere dieetpreparaten behalve de voorkeursdieetpreparaten van 1 fabrikant, zijn met name gebaseerd op ontmoediging van de aflevering daarvan. Met die verlaging wordt geen rekening gehouden dan wel recht gedaan aan de aard, de specifieke eigenschappen en kostprijs van de verschillende producten. De vergoeding die VGZ toe heeft gekend aan alle andere dieetpreparaten is zo laag dat die zelfs onder de kostprijs van de dieetpreparaten ligt. Daarvoor bestaat geen rechtvaardiging. 

8.         De vergoedingen die VGZ aan al die andere dieetpreparaten heeft toegekend is daarmee zo laag dat de afleveraars die niet kunnen leveren en deze afleveraars patiënten er toe aan zullen zetten het voorkeursproduct van VGZ te gaan gebruiken. Ook dit is een onaanvaardbare beperking in de toegankelijkheid tot deze dieetpreparaten voor patiënten en derhalve een onaanvaardbare extra beperking van de keuzevrijheid van de patiënt. 

En dus

9.         Gelet op al het voorgaande moet VGZ het inkoopbeleid staken en terugdraaien voor zover het de onrechtmatig geachte onderdelen betreft.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap